Publications

 

Nenad Moačanin / Kornelija Jurin Starčević: „Novi“ Evlija: autograf „Putopisa“ (pdf) (html)

Marta Andrić: An example of the new translation – PDF / docx

Nenad Moačanin, Osmanski Osijek, novi pristup – PDF

Nenad Moačanin, Postanak muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini: zanemareni aspekt – PDF

Vjeran Kursar, Živjeti krstjanski pod turskim gospodstvom. Osmansko Carstvo u djelima bosanskih franjevaca 18. stoljeća – PDF

Vjeran Kursar, Rat i mir na šibensko-zadarskom području u drugoj polovici 16. stoljeća i politika osmanske Porte (na temelju odredaba centralne vlasti sačuvanih u Mühimme defterima) – PDF